ปัญหาการพนันฟุตบอลในสังคมไทย

การพนันฟุตบอลในสังคมไทย เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้กันที่ต้นตอไม่ใช่แค่ไฟไหม้ฟาง หรืองานเฉพาะกิจเนื่องจากเป็นปัญหาระดับชาติ การชมเกมฟุตบอลเพื่อความรู้ และสนุกสนานเป็นสิ่งที่นับว่าดี แต่ในความเป็นจริงการชมฟุตบอลของคนในสังคมไทยไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้น แต่มีผลกระทบในหลายด้าน เช่น ปัญหาเรื่องสุขภาพจากการอดนอนเพื่อเฝ้าดูทีมฟุตบอลที่ตนชื่นชอบ การดื่มเครื่องดองของเมาขณะชมฟุตบอล และที่สำคัญมีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทั้งขณะแข่งขันและหลังการแข่งขัน โดยเฉพาะการทายผลฟุตบอลทางอินเตอร์เน็ต ที่มีแนวโน้มในหมู่เด็กและเยาวชนมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ได้ออกมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วยเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 โดยการกำหนดมาตรการเป็นข้อ ๆ แม้จะต่างกันบ้าง แต่สาระสำคัญก็มุ่งหวังไม่ให้เกิดการเล่นพนันบอลในหมู่เยาวชน อันจะส่งผลให้ชีวิตต้องแปลผันไปในทางเสื่อมเสีย และปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย การกำหนดมาตรการเพื่อการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล ทางสพฐ. ได้กำหนดไว้ 7 ข้อ และ สกอ.ได้กำหนดไว้ 10 ข้อ ตังต่อไปนี้

ปัญหาการพนันฟุตบอล-สพฐมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอบในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 1. ให้สำนักงาน สพท. และสถานศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้น หากละเลยจะถือว่าผู้นั้นจงใจเพื่อไม่ปฏิบัติตาม จะต้องได้รับโทษทางวินัยทันที
 2. ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาอย่างเต็มที่
 3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและบรรดาญาติของนักเรียน นักศึกษาให้ดูและเด็กในปกครองของตนอย่างใกล้ชิด
 4. หากพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือเป็นผู้เล่นเสียเองให้ทำการว่ากล่าวตักเตือนหากยังไม่เชื่อฟังให้มีมาตรการลงโทษทางวินัยทันที
 5. ให้ตรวจสอบการมาสายของนักเรียน ครู อาจารย์และบุคลาการในสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนมีการแข่งขันฟุตบอลโลกว่ามีความแตกต่างหรือมีแนวโน้มไปในทางเสียหายหรือไม่
 6. ให้สถานศึกษาทำการบันทึกรายการแข่งขันฟุตบอลเพื่อให้นักเรียนได้ชมในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
 7. หากทางสถานศึกษาประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ ขอให้ประสานงานขอความช่วยเหลือมายัง สพฐ. ทันที

ปัญหาการพนันฟุตบอล-สกอประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 1. ให้กำกับดูแลไมให้นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด
 2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางบวก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 3. ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน โดยการชี้ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นถึงการเล่นการพนัน
 4. ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องสอนและสอดแทรกเรื่องผลเสียที่จะเกิดขึ้นในการเล่นพนันบอล
 5. สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสการพนันทุกชนิดให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
 6. สร้างช่องทางในการเจ้าเบาะแส หรือศูนย์ฮอตไลน์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 7. กำชับอาจารย์ประจำห้องคอมพิวเตอร์ให้ดูแลไม่ให้นักศึกษาใช้เป็นช่องทางในการเล่นพนันบอล
 8. ทำการประสานสถานีตำรวจในท้องที่ให้หมั่นตรวจ และจับกุมแหล่งรับพนันฟุตบอลเพื่อการป้องกันมิให้เข้ามาในสถานศึกษา
 9. ให้มีมาตรการบทลงโทษกับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โดยเฉพาะผู้เป็นเจ้ามือโดยการลงโทษขั้นเด็ดขาด
 10. ให้พิจารณาออกมาตรการอื่นเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการพนันทุกชนิดในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับประกาศของ สกอ.

ปัญหาการพนันฟุตบอลการแก้ปัญหาการพนัน โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลในหมู่เยาวชน ต้องสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ตำรวจและกฎหมายไม่ใช่ทางออกที่จะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังและถาวร เนื่องจากมีอยู่ไม่น้อยที่สีกากีเอื้อให้เปิดบ่อนและเก็บส่วยเป็นรายวันตั้งแต่ลูกน้องยันผู้กำกับ การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงต้องเริ่มด้วยการปลูกฝังศีลธรรม และตัวอย่างให้เห็นถึงความเลวร้ายของการพนันทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการพนันฟุตบอล หวยใต้ดิน เพราะการพนันเหล่านี้จะนำไปสู่อาชยากรรม และยาเสพติดได้โดยง่าย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติในอนาคต ปัจจุบันมีการเข้าถึงการพนันได้มากและง่ายขึ้น ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมือถือ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสื่อให้เยาวชนสามารถนำมาใช้ในการเข้าสู่การพนันได้ง่ายขึ้น ดังนั้นในอนาคตถ้าไม่มีการจำกัดหรือการดูแลอย่างถูกวิธีจะทำให้เด็ก ๆ เข้าสู่การพนันหรือรูปแบบของการพนันใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่รู้กัยอยู่ว่าการพนันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อสังคม และในความเป็นจริงสังคมนั้นแหละที่เป็นตัวถ่วงโดยการกล่าวอ้างเสมอว่าการพนันได้เกิดขึ้นมานานแล้ว และอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งคิดว่าการกล่าวอ้างนี้ไม่เป็นการสมควร เนื่องจากเป็นเพียงแค่ความคุ้นชินของคนบางกลุ่มบางพวกในสังคมไทยส่วนน้อยเท่านั้น

ปัญหาการพนันฟุตบอลสังคมที่ดีควรต้องผลักดันไม่ให้มีการพนันอีกต่อไป เพราะเป็นการขัดต่อการดำเนินชีวิต มีแต่ทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจเลวร้ายถึงขั้นสูญเสียประเทศชาติกันทีเดียว เนื่องจากเราได้มองการพนันในสังคมอย่างไร้ทิศทางมานาน เช่นการเล่นไพ่กบดำกบแดงเพื่อความเพลิดเพลิน เล่นกันระหว่างพี่น้องซึ่งไม่ใช่อีกต่อไป เนื่องจากการพนันเหล่านั้นจะนำไปสู่การพนันที่ใหญ่ในอนาคตต่อไป ดังนั้นจึงต้องมีการปรึกษา พูดคุยเพื่อหาทางออกทั้งทางด้านกฎหมาย และการใช้ชีวิตในสังคมไปพร้อมกันโดยมีพวกเราเข้ามาช่วยเหลือกัน

ปัญหาการพนันฟุตบอลในการแก้ไขปัญหาการพนัน เราจะต้องมองให้เห็นทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ที่สำคัญรัฐบาลจะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนในการแก้ปัญหาด้วยโดยการออกประกาศให้ประชาชนได้รู้ถึงพิษภัยของการพนันว่าจะทำความเสียหายให้อย่างไร และมันไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยอย่างไร พร้อมทั้งการสร้างค่านิยมในการเลิกเล่นการพนันอย่างเป็นจริงให้ได้ รัฐบาลจะต้องเอาจริงเอาจังและเพิ่มพื้นที่กินกรรมสร้างสรรค์ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันในกับเยาวชนร่วมกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังตามพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เช่น หมู่บ้าน วัด และโรงเรียนไปพร้อมกันด้วย

ปัญหาการพนันฟุตบอลถ้ากฎหมายไม่อาจเป็นที่พึ่งของการแก้ปัญหาการพนันได้ ก็อาจต้องหันไปหาวิถีชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาการพนันแทน โดยวัด และศาตร์สนะสถานต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เนื่องจากปัจจุบันในวัด และโรงเรียนเองก็ยังมีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่อาจทำให้เรื่องดังกล่าวขาวสะอาดได้ทั้งหมด ขึงขอเพียงสามารถจัดพื้นที่ดี ๆ เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่าง เพราะถ้าไม่มีพื้นที่เหล่านี้เราก็คงไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนอีกแล้ว

ปัญหาการพนันฟุตบอลจะเห็นว่าการแก้ปัญหาการพนันในสังคมไทย โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลเป็นเรื่องที่แก้ได้ยาก เพราะขนาดหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศยังลงมาเล่นด้วย และอะไรจะเหลือ ทางที่ดีมันอยู่ที่การอบรมเยาวชนให้เห็นว่าการพนันฟุตบอลนั้นเป็นสิ่งไม่ดี ควรหลีกเลี่ยงให้ไกล แต่มันก็คงยากมากเพราะในทุกวันนี้การพนันมันได้เข้ามาอยู่รอบตัวเราเสียแล้ว แต่ก็ยังเชื่อว่าสถาบันครอบครัวน่าจะเป็นทางออกที่ดีในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และตรงจุดมากกว่าอื่น ๆ …